Kamis, 01 Januari 2009

HARAMNA GOLPUT

  • KONDISI NAGARA URANG KEUR GERING PARNA, LOBA POLITISI EUWAH, KORUPSI DIMANA-MANA. URANG KUDU MILU MENERAN IEU NAGARA KU CARA TEU GOLPUT. DUMASAR KANA HAL IEU GOLPUT HUKUMNA HARAM. DEMOKRASI GEUS SALUYU EUJEUNG ISLAM SAKUMAHA PRINSIP SYURO

Ayeuna urang paluruh heula, naon ari nu disebut démokrasi jeung timana asal-usulna. Arti Démokrasi nyaéta kakawasaan rahayat ti rahayat. Rahayat mangrupakeun sumber kakawasaan. Nu mimiti ngaluarkeun ide démokrasi nyaéta Plato. Nagara modérn nu mimiti nganut faham ieu nyaéta Prancis, sakumaha sloganna nu kakoncara “kabébasan, duduluran jeung kasataraan”. Prancis ngasupkeun faham démokrasi kana UUD-na nu nyebutkeun yén rahayat mangrupakeun sumber kakawasaan. Ti dieu bisa ditempo yén démokrasi dianggap “pangéran” nu nangtukeun hukum/syariat. Padahal nurutkeun Islam ngan Alloh nu boga hak pikeun nangtukeun hukum. Manusa ngan wenang pikeun ngajalankeun hukum anu geus ditangtukeun ku Alloh.

Unsur démokrasi aya tilu :
1. Législatif

Euweuh no boga hak pikeun netepkeun hiji hukum iwal éta peraturan dijieun kucara démokrasi. Dina alam démokrasi hukum-hukum Alloh teu dianggap.

2. Yudikatif

Teu diwenangkeun hiji hakim pikeun nangtukeun hiji pasualan iwal ti dumasar kana hukum anu geus dijieun ku législatif.

3. Éksékutif

Teu meunang nyieun hiji kaputusan ogé, iwal ti dumasar kana UU. Ieu boga arti yén sakabeh hukum syar’i anu geus ditangtukeun ku Alloh teu berlaku.

Di dieu bisa dijieun kasimpulan yén démokrasi mangrupakeun hukum kaum kuffar, asalna ti urang kafir jeung teu saluyu jeung hukum Islam.

Naha hukum jahiliyyah nu ku maranehna di pikahayang, jeung hukum saha nu leuwih hade tibatan hukum Alloh pikeun jalma-jalma nu yakin?”(Al Maidah 50)

NAHA BISA DEMOKRASI DILUYUKEUN JEUNG ISLAM?

Henteu, sabab : Dina Islam ngan Alloh wungkul nu boga hak pikeun nyieun hiji syariat

“Saéstuna hukum ngan saukur milik Alloh”(Yusuf 40)

NAON HUKUMNA JALMA NU NGAJALANKEUN HUKUM SALIAN TI HUKUM ALLOH?

“Sing saha nu teu mutuskeun dumasar kana non anu geus diturunkeun Alloh tinangtu éta kaasup jalma-jalma nu kafir”(Al Maidah 44)

“Sing saha nu teu mutuskeun dumasar kana non anu geus diturunkeun Alloh tinangtu éta kaasup jalma-jalma nu zolim”(Al Maidah 45)

“Sing saha nu teu mutuskeun dumasar kana non anu geus diturunkeun Alloh tinangtu éta kaasup jalma-jalma nu fasikr”(Al Maidah 47)

DÉMOKRASI JEUNG PEMILU SARUA JEUNG SYURO ISLAMI

Démokrasi jeung pemilu nepi kamana ogé moal bisa paamprok jeung musyawarah nu disyaréatkeun ku Alloh.

Kahiji,

Saha nu nyieun syaréat démokrasi ? Jawab, jalma kafir

Saha nu nyieun syaréat musyawarah ? Jawab, Alloh

Naha meunang pikeun manusa nyieun syaréat ? Jawab, teu meunang

Kadua,

Musyawarah kubro, dilakukeun pakait jeung pangaturan umat. Nu ngalakonanana ahlul halli wal ‘aqdi ti para ulama, jalma-jalma ikhlas jeung sholeh. Anapon démokrasi nu ngalakonanana jalma-jalma nu bisa kafir, bisa jahat, bisa jahil jeung sagala rupa jalma. Di hareupeun démokrasi, sora hiji ulama sarua jeung sora hiji préman. Sora hiji ‘alim sarua jeung sora hiji jahil. Naha bisa disaruakeun antara saurang mu’min nu sholeh jeung hiji préman?

Naha pantes Kami ngajadikeun jalma-jalma Islam eta sarua jeung jalma-jalma nu boga dosa (kafir)? Naha maraneh (bet ngalakukeun hal ieu)? Kumaha maraneh nyieun kaputusan?”(Al Qalam 25-26)

Naha pantes kami nganggap jalma-jalma mu’min jeung nu ngalakukeun amal sholéh sarua jeung jalma-jalma nu nyieun karusakan di bumi? Naha pantes Kami nganggap jalma-jalma nu takwa sarua jeung jalma-jalma nu ngalakukeun maksiat?” (Shad 28)

Katilu,

Ahlu musyawarah bakal ngamusyawarahkeun naon-naon anu masih samar tina perkara-perkara anu hak. Maranehna ngan saukur ittiba’ (nurut) jeung nyonto, teu ngadatangkeun hukum-hukum anu nyimpang tina hukum Alloh. Anapon para démokrat bisa ngahalalkeun anu haram jeung ngaharamkeun anu halal.

Kaopat,

Musyawarah henteu fardhu jeung teu wajib satiap mangsa. Hukumna bisa wajib, bisa teu wajib. Ku kituna Rosululloh Sholallohu ‘alaihi wassalam ngalakukeun musyawarah dini hiji perang tapi teu ngalakukeun dina perang nu séjén. Sedengkeun démokrasi hiji kawajiban pikeun pengikutna. Padahal singsaha anu ngawajibkeun naon-naon anu teu diwajibkeun ku Alloh berarti manehna geus memperbudak manusa.

Kalima,

Démokrasi artina kakawasaan ti rahayat pikeun rahayat. Sedengkeun Syuro indit tina musyawarah. Di jerona euweuh unsur nyieun hukum nu euweuh asalna tina syariat. Nu aya ngan silih tulung dina neuleuman al haq, mulangkeun hal-hal anu anyar kanu geus perkara-perkara anu geus dipikanyaho.

Kagenep,

Démokrasi dumasar kana hukum mayoritas. Sabanerna kumaha kaayaan mayoritas jalma nu aya di dunya?

“Jeung mun maraneh nurutan kaloobaan jalma di ieu bumi, tinangtu maranéhna bakal nyasabkeun maranéh ti jalan Alloh”(Al An’am 116)

“Jeung kaloobaan jalma moal ariman sanajan maneh sakitu mikahayangna”(Yusuf 103)

“Saestuna Alloh boga karunia pikeun manusa tapi kaloobaan jalma teu bersyukur”(Al baqarah 243)

“Ucapkeun: Sadaya puji kagungan Alloh, tapi kaloobaan jalma teu paham” (Al Ankabut 63)

“jeung kaloobaan ti maranehna teu ariman ka Alloh tapi malah nyarékatkeun Alloh”(Yusuf 106)

Mayoritas jalma nu aya di alam dunya teu ariman, teu bersyukur, jahil, jeung musyrik. Naon hasilna lamun hiji hukum didasarkeun kana mayoritas jalma anu sigakieu.

PEMILU MANGRUPAKEUN PERKARA IJTIHADIYAH

Kana satiap perkara anu “anyar” kudu dipulangkeun kana kaidah-kaidah agama anu inti jeung universal. Ti dieu para ulama nangtukeun naha éta perkara kaasup kana hal anu mubah, wajid, makruh atawa haram. Sakumaha disebutkeun diluhur, sabenerna perkara pemilu ieu lain perkara anyar sabat Islam geus nangtukeun kaidah-kaidah pikeun ngatur umat oge cara milih pamingpin.

NIAT NGILU PEMILU HADE, PIKEUN MEMENER IEU NAGARA

Aya dua syarat hiji amal ditarima,

  1. Ikhlas nyaéta ngalaksanakeun amal bari ngan saukur néangan ridho Alloh
  2. Ittiba’, saluyu jeung Al Qur’an & As Sunnah

“Singsaha nu ngaaya-ayakeun hiji perkara anyar dina urusan Kami tinangtu bakal ditolak”(Muttafaq ‘alaih ti Aisyah Rodiallohu ‘anha)

“Singsaha nu ngalaksanakeun amal ku amalan nu lain ti agama Kami tangtu ditolak”(Shahih Muslim)

Amal teu bisa ngan didasaran ku niat hadé tapi kudu kucara anu saluyu jeung AL Qur’an ogé As Sunnah.

MUN TEU ILUBIUNG DINA PEMILU, KUMAHA UMAT ISLAM REK BISA NGAROBAH IEU NAGARA, BOGA KAKAWASAAN PIKEUN NANJEURKEUN BEBENERAN ?

“Alloh geus jangji ka jalma-jalma nu ariman di antara maraneh jeung ngalakonan amal sholéh yén Anjeuna bener-bener bakal ngajadikeun maranéhna kawasa di bumi, sakumaha Anjeuna geus ngajadikeun jalma-jalma nu saencana, kawasa, jeung satemenna Anjeuna bakal mancegkeun pikeun maranehna agama nu geus dipikaridho ku Anjeuna pikeun maranéhna, jeung Anjeuna bener-bener bakal nukeur (kaayaan) maranéhna tina kaayaani kasieunan kana (kaayaan) aman. Maranéhna tetep nyembah Kaula jeung teu nyarékatkeun naon-naon ka Kaula. Jeung singsaha anu kafir saanggeus (jangji) éta, tingantu maranéhna mangrupakeun jalma-jalma nu fasik”(An Nur 55)

Naha mana nu leuwih dipercaya Jangji Alloh atawa Jangji Caleg? Jangji Alloh atawa jangji Cabup?

Kumaha carana supaya jangji Alloh tinekanan? Dumasar kana ayat diluhur aya dua syaratna

  1. Iman, kucara ngamurnikeun tauhid boh tauhid uluhiyyah boh tauhid rububiyah
  2. Ngalaksanakeun Amal Shaléh

Mangga lenyepan ucapan Muhammad Nashiruddin Al Albani rohimahulloh:”Tanjeurkeun daulah Islamiyyah dina diri aranjeun, tinangtu bakal nanjeur daulah islamiyah di nagara aranjeun!”

Kumaha urang bisa nanjeurkeun Islam lamun berjuang maké hukum kafir?

Kumaha urang rék ngarepkeun boga nagara Islam mun urang Islamna sorangan teu nanjeurkeun Islam na dirina sorangan?

Kumaha urang bisa dipercaya nyekel kakawasaan ku Alloh, mun dititah ngumpul di masjid pikeun sholat jamaah waé teu bisa nyumponan?

Dina poe ieu ku Kaula geus disampurnakeun pikeun maranéh agama maranéh jeung geus disampurnakeun nikmat-Kaula pikeun maranéh jeung Kaula ridho Islam jadi agama maranéh”(Al Maidah 3)

Sumber Bacaan : Tanwir Azh-Zhulumat bi Kasyfi Mafasid wa Syubuhat al-Intikhabaat, Abu Nashr Muhammad bin Abdillah Al Imam

Kulantaran démokrasi geus jéntré mangrupakeun hukum kuffar nu teu luyu jeung Islam, teu sakuduna démokrasi dipakuat-kaitkeun jeung Islam. Sakali deui pamugi ka para caleg, anggota partai teu kedah ngagunakeun atribut-atribut Islam dina ngalakonan démokrasi. Komo bari nyebatkeun yén wajib hukumna ngiluan démokrasi. Mun rék nitah WNI ngilu nyoblos, cukup ku nyieun UU sékuler : Satiap WNI wajib nyoblos, mun teu nyoblos dipenjara sakitu taun.

Démokrasi teu jauh ti :lobi, koalisi, jual meuli posisi, fitnah (silih serang lawan), tipu daya jeung sajabana. Mangga titénan kusadayana.

Tidak ada komentar: