Rabu, 28 Januari 2009

Saha Ari Yahudi ?

Al yahudu nurutkeun basa arab asalna tina kecap hadu nu artina jalma-jalma nu geus tobat. Sakumaha kaunggel dina Tafsir Ibnu Katsir Rahimahullah, Al Yahudu mangrupakeun Umat Nabi Musa ‘alaihissalam anu nyokot hukum tina Taurat tapi geus méngpar tina ajaran Nabi Musa ‘alaihissalam. Anapon nurutkeun nasab katurunan, ieu golongan dinisbatkeun ka anak turunan Nabi Ya’qub ‘alaihissalam.

Naha Yahudi = Israil ?
Israil mangrupakeun ngaran lain ti Nabi Ya’qub ‘alaihissalam. Sanajan umat Yahudi kalolobaanana turunan Nabi Ya’qub ‘alaihissalam, umat Yahudi teu boga hak pikeun dinisbatkeun ka Nabi Ya’qub ‘alaihissalam sabab tina aqidah geus béda jauh antara Umat Yahudi ayeuna jeung Nabi Ya’qub ‘alaihissalam. Jadi Nabi Ya’qub ‘alaihissalam ogé Nabi Musa ‘alaihissalam geus megatkeun hubungan jeung kaum yahudi sakumaha Nabi Isa ‘alaihissalam geus megatkeun hubungan jeung kaum nashara. Jadi yahudi kaasup bani israil anu geus kafir, tapi teu sakabeh bani israil jadi yahudi, sabagian ti bani israil mangrupakeun muslim jeung sabagian deui jadi nashara. Teu meunang nyebut nagara nu ngakaya kaum muslim di filistin ku kecap Israil, sabab Israil mangrupakeun salah sahiji Nabi nu diutus ku Alloh Subhanahu wa ta’ala nu sifat-sifatna jauh jeung kaum yahudi.

Naha Nabi Musa ‘alaihissalam kaasup golongan Yahudi ? Naha Yahudi kafir?
Sakumaha dicaritakeun di luhur, Yahudi mangrupakeun umat Nabi Musa ‘alaihissalam nu di la’nat ku Alloh Subhanahu wa ta’ala. Sedengkeun Nabi Musa ‘alaihissalam sorangan kaasup Muslim sakumaha kaunggel dina Surah Yunus ayat 84. Kitu deui Nabi ti golongan Bani Israil saperti Nabi Yusuf ‘alaihissalam, Nabi Isa ‘alaihissalam, Nabi Sulaiman ‘alaihissalam, Nabi Daud ‘alaihissalam nu kaasup Muslim (Ali Imron 52, An Naml 42). Malahan Nabi Ibrahim ‘alaihissalam nu kaasup karuhun bani Israil kaasup Islam sanajan urang Yahudi ngaku-ngaku yén Anjeuna kaasup golongan Yahudi (Ali Imron 67, Al baqarah 140). Kafirna umat Yahudi disebutkeun dina surah Al Maaidah 78, AL Bayyinah 6, jeung ayat nu lianna. Dawuhan Rosululloh
“Demi dzat nu jiwa Muhammad di leungeun-Na, henteu ngadéngé ngeunaan kaula ti umat ieu boh Yahudi atawa Nashrani, terus manéhna paéh jeung teu iman ka naon anu kaula diutus iwal ti manéhna asup ka naraka.” (HR Muslim). Wajib pikeun muslim yakin kana kafirna Umat Yahudi sakumaha dijelaskeun ku Ibnu Taimiyyah rohimahulloh yén singsaha anu nganggap ibadahna jalma-jalma yahudi mangrupakeun wujud taat ka Alloh jeung Rosul-Na tangtu manéhna geus kafir.

Kunaon Umat Yahudi dila’nat ku Alloh Subhanahu wa ta’ala?
1. Syirik
Umat yahudi ngajadikeun ‘Uzair salaku anak Alloh sakumaha umat nashrani ngajadikeun Al Masih salaku anak Alloh jeung ngajadikeun jalma-jalma ‘alim di antara golonganana salaku pangéran anu disembah (At Taubah 30 & 31)
2. Sombong
Tandana sombong nyaéta nolak bebeneran anu mangrupa Al Qur’an (Al Baqarah 91)
3. Ngobah ayat-ayat Alloh Jeung nyéléwéngkeun ma’na na
Ngarobah eusi taurat nurutkeun hawa nafsuna. (Al Maidah 41). Ogé nyaléngorkeun ma’na na nurutkeun hawa nafsuna (An Nisa 46)
4. Maéhan para Nabi
Umat Yahudi maéhan para Nabi anu diutus ka maranéhna (Al Baqarah 91)
5. Ngajadikeun kuburan salaku masjid
Dawuhan Rosululloh Sholallohu ‘alaihi wa sallam : “Alloh nga la’nat Yahudi jeung nashrani lantaran maranéhna ngajadikeun kuburan nabi-nabi maranéhna salaku masjid)
6. Satia ka musuh-musuh Alloh
Umat Yahudi wala (loyal/satia) ka jalma-jalma kafir (musyrik) (Al Ma’idah 80). Kitu ogé Umat Muslim haram hukumna pikeun wala’ (loyal) ka jalma yahudi (Al Ma’idah 51)
7. Sihir
Umat Yahudi ngagunakeun sihir maké bantuan para syétan (Al Baqarah 101-102)
8. Iman ka sabagian ayat Alloh jeung kufur ka sabagian nu lainna
Umat Yahudi ngan iman ka ayat-ayat Alloh nu saluyu jeung hawa nafsuna. Maranéhna kafir ka ayat Alloh, mun éta ayat teu saluyu jeung hawa nafsuna (Al Baqarah 85)
9. Ta’ashub (fanatik nu kaleuleuwihi)
Sifat ta’ashub ieu dijelaskeun dina suah Ali Imron 73 jeung Al Baqarah 91. Maranéhna ngan ngaku ka kitab anu diturunkeun ka maranéhna jeung ingkar kana kitab anu teu diturunkeun ka maranéhna sakumaha ingkar nakanu naon geus diturunkeun ka Nabi Sholallohu ‘alaihi wa sallam.
10. Hiyal (Tipu muslihat)
Urang Yahudi kawentar tukang tipu. Teu ngan saukur nipu jelema tapi geus coba-coba nipu ka Alloh subhanahu wa ta’ala (Ali Imron 54 & 74, Al A’raf 163)

Mangga sadayana urang lenyepan sifat-sifat yahudi di luhur, jeung talungtik ka diri urang masing-masing. Inggis aya sabagian sifat-sifat di luhur anu aya dina diri urang anu ngabalukarkeun urang kaasup kana golongan yahudi. Dawuhan Rosululloh sholallohu ‘alaihi wa sallam : “Singsaha anu nyarupaan hiji kaum, tangtu manéhna kaasup kana golongan maranéhna” (HR Ahmad jeung Abu Dawud ti shahabat Abdullah Ibnu Umar rodhiyallohu ‘anhuma)

Tidak ada komentar: