Selasa, 18 November 2008

Istri Shalehah

"Neng, tanggal sabaraha rek nikah teh?"

"Insya Alloh Kaping 10 bulan ieu Wa. Dinten minggu"

"Acarana dimana?"

"Ah, di bumi pun bapa we Uwa. Margi da teu seueur nu diulem na oge. Acarana oge sederhana. Saur pun biang, daripada dianggo ngayakeun acara pesta langkung

sae waragadna di angge kanggo bekel rumah tangga"

"Sae Neng. Da lana henteu na rumah tangga mah teu ditangtukeun ku rame jeung henteuna pesta. Seueur nu pesta na mewah tapi rumah tangga teh awet rajet tur

teu lana."

"Uwa mah rek menta dihampura ka eneng. Hampura teu bisa mekelan nanaon, ngan bisa ngajurung ku pidua supaya rumah tangga teh runtut raut sauyunan. Atuh eneng

ku uwa di duakeun sing bisa jadi istri nu shalehah. Mun eneng hayang nyenangkeun salaki, teu cukup ku kageulisan, teu cukup ku gelar anu loba, tapi kudu

jadi istri anu shalehah. Kunaon kageulisan teu bisa nyenangkeun nu jadi salaki ? sabab kageulisan mah teu lana. Mingkin kolot jalma mah sok ngagorengan

sorangan. Tah mun heug salaki urang nyaah ka urang teh ngan saukur dumasar kana kageulisan, atuh meureun nyaah teh ngan pas keur ngora wungkul, pas geus

kolot mah salaki bisa-bisa neangan deui nu leuwih ngora, nu masih keneh seger.
Gelar nu loba, turunan nu alus, ieu ge teu bisa dipake piken nyenangkeun nu jadi salaki. Nu bisa nyenangkeun salaki mah jeung sakaligus manjangkeun rumah

tangga ngan saukur jadi istri shalehah.
SAESTUNA DUNYA TEH PERHIASAN JEUNG SAHADE-HADENA PERHIASAN NYAETA ISTRI SHALEHAH (SHAHIH MUSLIM NO 1467 TI ABDULLAH BIN AMR RODHIALLOHU ANHUMA)
NAHA ARANJEUN HAYANG NYAHO NGEUNAAN BANDA NU PANGALUSNA PIKEUN HIJI LALAKI NYAETA ISTRI SHALEHAH NU MUN DI TEMPO BAKAL NYENANGKEUN, MUN DIPARENTAH BAKAL TAAT

JEUNG MUN SALAKINA INDIT MANEHNA BAKAL NGAJAGA DIRINA (SUNAN ABU DAUD NO 1417)
Mun heug salaki urang dibere rejeki harta nu loba can tangtu bakal bisa nyenangkeun hatena, tapi mun eneng bisa jadi istri nu shalehah bakal bisa nyenangkeun

salaki.
Terus kumaha atuh carana jadi istri nu shalehah
1. TAAT IBADAH KA ALLOH

2. ISTRI SHALEHAH NYAETA NU TAAT JEUNG NGAJAGA DIRI MANGSA SALAKINA EUWEUH (AN NISA 34) Naon anu diparentahkeun ku salaki di tedunan salila lain perkara

maksiat. Mun salaki tutah titah kudu geura dilaksanakeun. Ulah ngarasa wegah sanajan cape. Kajaba mun urang teu bisa ngalaksanakeun anu anu diparentah ku

salaki. Terus mun salaki kaparengan euweuh poma jaga kahormatan urang. Ulah dijadikeun kasempetan, mangpang meungpeung euweuh salaki, ber ulin kaditu kadieu

bari teu menta idin heula. Komo bari nepungan babaturan nu lalaki, nu mun heug salaki nyaho bakal jadi pipaseaeun lantaran timburu atawa balukar nu leuwih

goreng deui nyaeta laku serong.

3. Ngalayanan pangabutuh salaki. Saperti nyadiakeun daharna, tempat sarena, pakaianana. Tong ngarasula sanajan cape komo bari ka ngenta pembantu sagala.

Sakumaha dawuhan Rosululloh mangsa anakna Fatimah ngenta pembantu ka Rosululloh : NAHA ANJEUN HAYANG DITUDUHKEUN NAON NU LEUWIH HADE TIBATAN SAURANG

PEMBANTU? MUN ARANJEUN DATANG KA TEMPAT SARE ATAWA HAYANG NGAGOLEDAG, BACA ALLOHU AKBAR 34 KALI, SUBHANALLOH 33 KALI JEUNG ALHAMDULILLAH 33 KALI. IEU LEUWIH

HADE KEUR ARANJEUN TIBATAN SAURANG PEMBANTU (SHAHIH BUKHARI NO 6318 & SHAHIH MUSLIM NO 2727)
Dawuhan Rosululloh : TEMPO DIMANA ANJEUN KA SALAKI ANJEUN, LANTARAN MANEHNA MANGRUPAKEUN SURGA JEUNG NARAKA ANJEUN (HADITS IBNU ABI SYAIBAH DI SHAHIHKEUN KU

SYAIKH AL ALBANI DINA ADABUZ ZIFAF)
Ku kituna, urang kudu bener-bener jadi pelayan pikeun salaki urang. Urang kudu era mun salaki diantepkeun magawe pagawean-pagawean anu kuduna jadi kawajiban

urang.

3. Pinuh ku kadeudeuh, jeung gampang ngenta dihampura ka salaki. Dawuhan Rosululloh : NAHA ARANJEUN HAYANG NYAHO, ISTRI-ISTRI ARANJEUN NU JADI AHLI SURGA

NYAETA ISTRI NU PINUH KU KADEUDEUH, BOGA LOBA BUDAK, JEUNG SALAWAASNA BALIK KA SALAKINA. DIMANA MUN SALAKINA AMBEK, MANEHNA NGADATANGAN SALAKINA BARI NUNDA

LEUNGEUNNA DINA LEUNGEUN SALAKINA BARI NYARITA :'KURING TEU BISA SARE SAACAN ANJEUN RIDHO (HADITS AN NASAI NO 257 DINA ISYRATUN NISA) Mun salaki ambek ka

urang geura buru-buru menta dihampura. Ulah kalah sabalikna, salaki ambek urang pipilueun emosi, embung disalahkeun, nu balukarna nimbulkeun pacogregan. Mun

ngomong ka salaki, poma ulah leuwih tarik ti batan salaki. Ngomong teh kudu leuleuy dibarengan pinuh ku kanyaah.

4. NGAJAGA RUSIAH SALAKI
Komo bari nyaritakeun naon anu dilakonan jeung salakina di ranjang. Dawuhan Rosululloh : TONG MARANEH LAKUKEUN, LANTARAN NU KITU TEH SAPERTI SYETAN JALU NU

AMPROK JEUNG SETAN BIKANG DI JALAN, TERUS SAPATEMON BARI DILALAJOAN KU MANUSA (HADITS IMAM AHMAD)

5. Salawasna ngajaga penampilan. Kudu dijaga supaya salaki resep nempo urang. Dangdan nu geulis, teu kudu make 'make up' nu mahal supaya katempo geulis.

Cukup ku resik, make pakean nu pikaresepen salaki, mun aya make parfum nu seungit. Ulah ieu mah di hareupeun salaki teh bararau haseum, pakean kucel, buuk

awut-awutan. Atuh rek resep kumaha salaki ari unggal poe nempo nu kitu mah. Tapi ari pareng kaluar imah dangdan sataker kebek. Tah mun kieu mah berarti

leuwih mentingkeun salaki batur tibatan salaki sorangan, da geuning ari rek patepung jeung salaki batur dangdan, ari jeung salaki sorangan mah awak ge teu

diberesihan. Atuh ceunah urang rek make pakaian nu seksi supaya salaki resep. Rek make calana pondok, kaos ketat atawa transparan. Teu kunanaon salila di

imah euweuh jalma lian mah.

6. Kudu pinter syukur kana kahadean ti salaki. Dawuhan Rosululloh : DITEMPOKEUN NARAKA KA KAULA, NU NYICINGANANA LOLOBANA AWEWE NU KUFUR. TERUS AYA NU NANYA

'NAHA MARANEHNA KUFUR KA ALLOH?' JAWAB ROSULULLOH :'MARANEHNA KUFUR KA SALAKINA JEUNG KUFUR KANA KAHADEANANA. SAKIRANA SALAH SAURANG TI MARANEH NYIEUN

KAHADEAN KA PAMAJIKANANA SATAUN PINUH, TERUS MANEHNA NEMPO HIJI PERKARA NU TEU DIPIKARESEP TINANGTU MANEHNA NYARITA 'AING TEU PERNAH NEMPO KAHADEAN TI

SILAING SAEUTIK EUTIK ACAN' (SHAHIH BUKHARI NO 29 & SHAHIH MUSLIM NO 907)
ALLOH MOAL NEMPO KA SAURANG PAMAJIKAN NU TEU SYUKUR KA SALAKINA PADAHAL MANEHNA MERLUKEUNANA (HADITS AN NASAI, ASH SHAHIHAH NO 289)

7. Kudu nyumponan pangabutuh batinna. Ulah nolak sanajan cape. Dawuhan Rosululloh :
MUN SAURANG PAMAJIKAN SARE BARI NINGGALKEUN TEMPAT SARE SALAKINA, TINANGTU PARA MALAIKAT NGALAKNAT MANEHNA NEPI KA BALIK (KA SALAKINA) (SHAHIH BUKHARI NO

5194 & SHAHIH MUSLIM NO 1436)
Mun urang rek ngalaksanakeun shaum sunnah mangsa salaki aya di imah, omat kudu menta idin heula. Saha nu nyaho salaki boga pangabutuh ka urang.
TEU HALAL SAURANG ISTRI PUASA SUNNAH SEDENGKEUN SALAKINA AYA IWAL MEUNANG IDIN (SHAHIH BUKHARI NO 5195 & SHAHIH MUSLIM NO 1026)

Tah sakitun Neng, pesen ti uwa mah. Mudah-mudahan rumah tangga eneng bisa jadi rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah"

"Hatur nuhun pisan uwa kana wejanganana, Insya Alloh ku eneng di estokeun pisan. Atuh nyuhunkeun pidu'ana oge supaya eneng tiasa istiqomah ngalakonanana"

MUN SAURANG ISTRI NGALAKONAN SHOLAT LIMA WAKTU, MANEHNA TAAT KA SALAKINA JEUNG NGAJAKA LARANGANANA, TINANGTU MANEHNA BAKAL ASUP KA SURGA RABB-NA TI PANTO MANA WAE NU KU MANEHNA DI PIKAHAYANG (SHAHIH IBNU HIBBAN)

Tidak ada komentar: