Selasa, 25 November 2008

Nu Suci tapi dianggap najis

Asal hukum sakabeh Dzat Suci nepikeun ka aya dalil nu mertelakeun yen eta dzat najis.
Dzat-dzat anu kotor saperti leutak sawah, oli jeung sajabana teu mangrupakeun najis.

Di handap ieu aya sababaraha dzat anu sering dianggap najis tapi sabenerna teu najis.

1. Mani
"Al qomah jeung Al Aswad nyarita, 'aya saurang jalma nu pernah mampir ka Aisyah. Dina mangsa isuk-isuk, Anjeuna keur

nyeuseuh bajuna. Aisyah nyarita : 'Saestuna cukup keur maneh pikeun nyeuseuh tempatna (nu keuna ku mani). Mun maneh teu

nempo mani, kecretan sakurilingna. Kaula geus pernah ngorek-ngorek mani tina pakean ROsululloh sholallohu 'alaihi

wassalam, terus Anjeuna sholat make pakean eta" (Shahih Muslim No 288)

Imam Ash Shon'aniy nyarita dina subul As Salam yen para ulama syafi'iyyah nyarita : hadits-hadits nu ngumbah mani lain

dalil ngeunaan najisna mani tapi ngan saukur netelakeun yen ngumbah mani mangrupakeun hal anu sunnah (mandub)

2. Minuman Khamr

Di antara ulama anu nyebutkeun yen khamr najis dumasar kana QS Al maaidah :90,
"Hey jalma anu ariman, saestuna khamr, judi, tapekong, (ngundi nasib ku) panah kaasup najis tina kalakuan syetan...."
Najis nu dimaksud didieu lain najis sacara hissiyah (dzat) tapi najis hukmiyah (maknawi). Mun Khamr dianggap najis

tangtu judi, tapekong jeung panah oge kaasup najis. Padahal henteu kitu.

Syaikh Husain bin 'Audah Al 'Awasiyah nyarita,"Kitu oge Nu haram teu kudu jadi najis. Mun henteu, tangtu jadi najis

indung, anak awewe, lanceuk awewe, jeung bibi lantaran Alloh ngadawuh dina An Nisa ayat 23 :
"Diharamkeun pikeun maraneh, indung-indung maraneh, anak-anak maraneh nu awewe, dulur-dulur bapa maraneh nu awewe....."

3. Kotoran sato nu bisa didahar

Sato-sato sabangsa hayam, bebek, embe, sapi jeung nu lianna nu bisa didahar, tai jeung kiih na teu kaasup najis.

"Anas bin Malik nyarita : Aya sababaraha jalma ti Uroinah nu datang ka Rosululloh sholallohu 'alaihi wassalam. Tapi

maranehna teu cocok jeung cuaca kota madinah. Rosululloh sholallohu 'alaihi wassalam nyarita ka maranehna "Mun maraneh

arek indit, coba kaluar ka onta shodaqoh (hasil zakat) terus ku maraneh inum susu jeung kiihna" Maranehna ngalakukeun nu

diparentahkeun, terus maranehna jadi sehat (Shohih Bukhari No 233 & Shohih Muslim No 1671)

Mun kiih onta jeung sato sabangsana najis, tangtu Nabi sholallohu 'alaihi wassalam moal marentahkeun maranehna ngimun

cikiih onta, lantaran moal mungkin Nabi sholallohu 'alaihi wassalam nitah nyiar ubar ku barang anu najis sakumaha ucapan

Abdullah bin Mas'ud :"Alloh moal ngajadikeun ubar tina naon-naon anu diharamkeun ka maraneh" (Al Bukhori dina kitab AL

Asyribah)4. Bangke sato nu euweuh getihan.

Nabi sholallohu 'alaihi wassalam ngadawuh :'Mun laleur ragrag kana cai nginum saurang di antara maraneh, gancang

lelepkeun terus piceun. Lantaran dina salah sahiji jangjangna aya panyakit jeung dina jangjang nu lainna aya obatna'

(Shohih Bukhori No 3320)

Ibnu Hajar Al Asqolaniy nyarita :"Hadits ieu dijadikeun dalil yen cai nu saeutik teu jadi najis lantaran ragragna sato

nu euweuh getihan nu ngalir dina cai" (Fathul Bari)

5. Getih salian ti getih haidh jeung nifas

Al Miswar bin Makromah nyarita :
"Kuring pernah asup bareng jeung Ibnu Abbas nepungan Umar nalika anjeuna ditubles. Terus kami nyarita "Waktu sholat geus

datang" Umar nyarita, "Saestuna euweuh bagian tina Islam pikeun jalma nu ngalalaworakeun sholat" Terus anjeuna sholat,

sedeng tatuna ngucurkeun getih (HR Abdur Rozzaq, Daruquthniy jeung Ibnu Abi Syaibah)

Naon anu dipigawe ku Umar Rodhiallohu anhu netelakeun yen getih salian haidh jeung nifas teu kaasup najis

5. Utah Manusa

Euweuh dalil anu shahih anu netelakeun yen Utah manusa kaasup najis. Sakumaha nu disebutkeun ku Ibnu Hazm (Al Muhalla)

jeung Imam Asy Syaukaniy (Ad Duror Al Bahiyah)

6. Kesang jalma junub jeung awewe haidh

Ti Abu Hurairah,
"yen nabi sholallohu 'alaihi wassalam pernah nepungan manehna dina sawareh jalan jalan kota madinah, sedeng manehna (Abu

Hurairah) junub. Terus kuring mundur ti Nabi sholallohu 'alaihi wassalam. Terus Abu Hurairah indit mandi, terus manehna

datang. Nabi sholallohu 'alaihi wassalam ngadawuh "Dimana maneh tadi ya Abu Hurairah?' Jawab Abu Hurairah "kuring tadi

junub, kuring ngewa mun kuring maturan Anjeun diuk bari teu suci. Nabi sholallohu 'alaihi wassalam ngadawuh :"

Subhanalloh, saestuna saurang muslim teu najis" (Shohih Bukhari No 283 & Shohih Muslim No 372)


sumber :
http://almakassari.com/?p=298
http://almakassari.com/?p=295

Tidak ada komentar: